Algemene voorwaarden van My ICT Solutions V.O.F. Versie 1.5 April 2019.

 

(1). Werkingssfeer, wijzigingen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (AV) van (hierna te noemen My ICT Solutions V.O.F. ) gelden voor
alle producten en diensten van My ICT Solutions V.O.F. .

1.2 My ICT Solutions V.O.F. levert al haar producten en diensten uitsluitend op basis van
deze AV. Dit geldt in het bijzonder ook dan, wanneer de klant Algemene Voorwaarden hanteert
en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven AV afwijkende bepalingen bevatten. De hier
weergegeven AV gelden ook indien My ICT Solutions V.O.F. , met wetenschap van de tegenstrijdige
of van de hier weergegeven bepalingen afwijkende bepalingen van de klant, de opdracht zonder
voorbehoud uitvoert.

1.3 My ICT Solutions V.O.F. kan deze AV wijzigen met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn.
Indien de klant niet binnen de door My ICT Solutions V.O.F. gestelde termijn bezwaar maakt
tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst
My ICT Solutions V.O.F. de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daar
niet binnen de gestelde termijn bezwaar tegen maakt.

(2) Overeenkomst

2.1 De overeenkomst inzake de domeinregistratie komt rechtstreeks tot stand tussen de klant en
de toewijzingsinstantie, dan wel de registrar. My ICT Solutions V.O.F. geeft voor de klant
in het kader van een uitvoeringssovereenkomst opdracht tot registratie van domeinende domeinregistratie
ten behoeve van de klant in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening, voor zover
My ICT Solutions V.O.F. niet zelf registrar voor het desbetreffende top-level-domein (TLD)
is.

2.2 De top-level-domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd.
Voor elk top-level-domein gelden aanvullend op deze Algemene Voorwaarden richtlijnen. De
hiervoor genoemde gelinkte toewijzingsrichtlijnen zijn bestanddeel van deze overeenkomst.

2.3 De voor de domeinregistratie benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure
doorgezonden naar de desbetreffende toewijzingsinstanties. De klant kan pas van een daadwerkelijke
toewijzing uitgaan, wanneer de internetservice onder het gewenste domein ter beschikking
is gesteld. Er kan geen garantie worden gegeven voor de toewijzing van bestelde domeinen.

2.4 De klant gaat ermee akkoord, dat de registratie van een domein kan worden opgeschort,
verwijderd of overgedragen en gaat er tevens mee akkoord, dat de status van een domeinnaam
kan worden gewijzigd, dan wel dat de registratie van de domeinnaam al dan niet blijvend kan
worden geblokkeerd, om (1) fouten van de registrar of registrerende instantie bij de domeinregistratie
te corrigeren, (2) om geschillen over het geregistreerde domein op te lossen, voorzover dit
in overeenstemming is met een regeling van de ICANN, de registrerende instantie of de registrar,
(3) om de integriteit, veiligheid en stabiliteit van het registratiesysteem van het desbetreffende
top-level-domein te beschermen, of (4) ter naleving van alle toepasselijke wetten, bestuurlijke
voorschriften of eisen, (rechtmatige) verzoeken van rechtshandhavingsinstanties of andere
relevante autoriteiten.

2.5. Een .asia-domein kan alleen worden geregistreerd, als minstens een van de contactpersonen
een rechtspersoon is binnen de .asia Community. My ICT Solutions V.O.F. stelt al haar klanten
een dergelijk contact gratis ter beschikking. De door My ICT Solutions V.O.F. uitgekozen
organisatie wordt als technisch contact (Tech-C) voor het domein ingeschreven en fungeert
als CED Contact overeenkomstig nr. 3.1. van de .ASIA Charter Eligibility Requirement Policies.
Het aanwijzen van een individueel CED Contact door de domeineigenaar of de Admin-C is niet
mogelijk.

2.6. Een providerwissel van het domein, die ook een wissel van de registrar tot gevolg heeft,
is op zijn vroegst 60 dagen na de registratie mogelijk.

(3) Producten en diensten van My ICT Solutions V.O.F.

3.1 De omvang van de afzonderlijke producten en diensten wordt bepaald door de op het tijdstip
van bestelling actuele beschrijving van de producten en diensten.

3.2 De beschikbaarheid van de My ICT Solutions V.O.F. servers en van de datawegen tot aan
het doorgiftepunt naar het internet bedraagt minstens 99,99% gemiddeld per jaar.

3.3 My ICT Solutions V.O.F. voert ten behoeve van een veilige werking van het net, ter handhaving
van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de gegevensbescherming regelmatig
onderhoudswerkzaamheden aan haar systemen uit. Daartoe kan zij haar diensten, met inachtneming
van de belangen van de klant, tijdelijk opschorten of beperken, voorzover gewichtige redenen
dit rechtvaardigen. My ICT Solutions V.O.F. zal de onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit
mogelijk is, doorvoeren op tijden waarop weinig gebruik wordt gemaakt van het internet. Indien
langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van haar diensten noodzakelijk zijn,
zal My ICT Solutions V.O.F. de klant van tevoren over de aard, omvang en duur van de belemmering
informeren, voor zover dit onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en deze
kennisgeving het opheffen van reeds opgetreden onderbrekingen niet zou vertragen.

3.4 My ICT Solutions V.O.F. kan haar producten en diensten wijzigen, voor zover dit met
inachtneming van de belangen van de klant en My ICT Solutions V.O.F. in redelijkheid voor
de klant acceptabel is.

3.5 Voor zover vaste IP-adressen ter beschikking worden gesteld, behoudt My ICT Solutions
V.O.F. zich het recht voor, het aan de klant toegewezen IP-adres te wijzigen, voor zover
dit om technische of juridische redenen noodzakelijk is.

3.6 Voor zover noodzakelijk en redelijk, verleent de klant zijn medewerking bij een wijziging
bv. door een hernieuwde invoer van toegangsgegevens of een eenvoudig omzetten van zijn systemen.

3.7 Het is verboden servers (geheel of gedeeltelijk) aan anonieme derden voor gebruik ter
beschikking te stellen.

3.8 Het gebruik van servers voor het verlenen van anonimiseringsdiensten is uitgesloten.

3.9 Bij gebreken gelden de wettelijke garantieregelingen.

(4) Auteursrechten, licenties, eigendomsvoorbehoud

4.1. My ICT Solutions V.O.F. verleent de klant met betrekking tot de ter beschikking gestelde
programma’s, toepassingen, scripts een apps een tijdelijk, tot de looptijd van de bijbehorende
overeenkomst beperkt, eenvoudig gebruiksrecht. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan
derden toe te kennen. Met name is derhalve een verkoop niet geoorloofd. De klant zal de kopieën
van de ter beschikking gestelde software na beëindiging van de overeenkomst niet meer gebruiken
en deze wissen. Voor open source programma’s gelden deze bepalingen niet, hierop zijn uitsluitend
de bijbehorende licentievoorwaarden van toepassing.

4.2 Voor het overige zijn de licentiebepalingen van de desbetreffende producenten van toepassing.

4.3 De door My ICT Solutions V.O.F. ter beschikking gestelde inhoud, teksten, afbeeldingen,
animaties, film- en audiomaterialen kan de klant tijdens de looptijd van de overeenkomst
uitsluitend ter vormgeving van de contractueel omschreven internetpresentie gebruiken. Het
is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Na beëindiging van de overeenkomst
moet dit materiaal worden gewist.

4.4 In geval van inbreuk op deze bepalingen is My ICT Solutions V.O.F. gerechtigd, de internetpresentie,
waarop inhoud of software van de homepage-bouwkit in strijd met de licentie wordt gebruikt,
of het project, waarvoor de homepage-bouwkit in strijd met de licentie wordt gebruikt, te
blokkeren totdat rechtmatigheid van het gebruik is aangetoond.

4.5 Hardware en overige goederen blijven eigendom van My ICT Solutions V.O.F. tot het moment
van volledige betaling van de desbetreffende rekening.

(5) Betalingsvoorwaarden

5.1 Gebruiksonafhankelijke vergoedingen dienen van tevoren te worden betaald voor de volle duur
van de overeenkomst, tenzij een kortere afrekenperiode is overeengekomen. Betalingen door
de klant vinden plaats door middel van Euro-incasso (core). De klant verleent My ICT Solutions
V.O.F. machtiging voor de uitvoering van Euro-incasso (core). My ICT Solutions V.O.F. verplicht
zich, de daartoe verstrekte geldige machtiging voor de klant in de sectie klantenservice
weer te geven. De verstrekte machtiging geldt ook ten aanzien van door de klant meegedeelde
nieuwe stamgegevens en bankgegevens. My ICT Solutions V.O.F. zal de klant de desbetreffende
incasso-afschrijving tijdig van tevoren aankondigen (zgn. Pre-Notification). Deze aankondiging
vind bij eerste incasso-afschrijving minstens vijf (bank)werkdagen en bij daaropvolgende
incasso’s minstens twee (bank)werkdagen voor de vervaltermijn en incasso door de bank plaats.

5.2 Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn opeisbaar na afloop van de desbetreffende afrekenperiode.
Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn gebaseerd op de desbetreffende actuele prijslijst
die My ICT Solutions V.O.F. naar redelijkheid vastlegt. Betalingen door de klant vinden plaats
door middel van Euro-incasso (core). De klant verleent My ICT Solutions V.O.F. machtiging
voor de uitvoering van de Euro-incasso. My ICT Solutions V.O.F. verplicht zich, de daartoe
verstrekte geldige machtiging voor de klant in de sectie klantenservice weer te geven. De
verstrekte machtiging geldt ook ten aanzien van door de klant meegedeelde nieuwe stamgegevens
en bankgegevens. My ICT Solutions V.O.F. zal de klant de desbetreffende incasso-afschrijving
tijdig van tevoren aankondigen (zgn. Pre-Notification). Deze aankondiging vind bij eerste
incasso-afschrijving minstens vijf (bank)werkdagen en bij daaropvolgende incasso’s minstens
twee (bank)werkdagen voor de vervaltermijn en incasso door de bank plaats.

5.3 My ICT Solutions V.O.F. zet voor elke betalingsprocedure een elektronische factuur gereed
in de sectie klantenservice. Factuurtoezending per e-mail geschiedt kosteloos. Indien de
klant factuurtoezending per post verlangt, kan My ICT Solutions V.O.F. hiervoor een vergoeding
van € 2,50 per rekening verlangen.

5.4 My ICT Solutions V.O.F. kan de prijzen aan het begin van een volgende looptijd van de
overeenkomst met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn van tenminste één maand
wijzigen. Indien de klant niet binnen de door My ICT Solutions V.O.F. gestelde redelijke
termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging
wijst My ICT Solutions V.O.F. de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij
daar geen bezwaar tegen maakt.

5.5 Vorderingen van My ICT Solutions V.O.F. kan de klant uitsluitend compenseren met onbetwiste
tegenvorderingen of tegenvorderingen die bij vonnis, dat in kracht van gewijsde is gegaan,
zijn vastgesteld.

5.6 Indien de klant in betalingsverzuim geraakt, kan My ICT Solutions V.O.F. haar diensten
blokkeren.

5.7 Indien de klant gedurende twee opeenvolgende maanden met de betaling van een niet onaanzienlijk
deel van de vergoeding of gedurende een langer dan twee maanden durende periode met de betaling
van een bedrag, dat overeenkomt met het bedrag van twee maandelijkse vergoeding, in verzuim
geraakt, kan My ICT Solutions V.O.F. de overeenkomst om gewichtige redenen zonder inachtneming
van een opzeggingstermijn opzeggen. Er is met name ook dan sprake van een gewichtige reden
voor onmiddellijke opzegging zonder opzegtermijn door My ICT Solutions V.O.F. , indien het
faillissement van de klant is aangevraagd, een faillissement is uitgesproken of wegens gebrek
aan baten is opgeheven.

5.8 In geval van betalingsverzuim kan My ICT Solutions V.O.F. een vergoeding van de hierdoor
ontstane kosten verlangen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kosten, die ontstaan wegens
terugboekingen die aan de klant te wijten zijn.

(6) Plichten van de klant

6.1 De klant is verplicht, de noodzakelijke gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen
onmiddellijk mee te delen. Dit geldt met name ten aanzien van adresgegevens, bankgegevens
en het e-mailadres, en in het geval van een domeinbestelling eveneens ten aanzien van de
onder de paragrafen 6.2.1 tot 6.2.4 genoemde gegevens

6.2 De klant is verplicht bij de bestelling, overdracht en verwijdering van domeinen, mee
te werken aan de wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties
en het wisselen van providers en registrars voor zover dit in redelijkheid van hem kan worden
verlangd. Hij is verplicht binnen 15 dagen te antwoorden bij navraag door My ICT Solutions
V.O.F. of de registrar naar de juistheid van de gegevens. Dit betreft in het bijzonder

6.2.1 naam en postadres, e-mailadres, evenals het telefoon- en evt. faxnummer van de domeineigenaar;
indien het gaat om een onderneming of een organisatie, bovendien de naam van degenen die
verantwoordelijk zijn voor het domein

6.2.2 naam, postadres, e-mailadres, evenals telefoon- en evt. faxnummer van de technische
conctactpersoon voor het domein

6.2.3 naam, postadres, e-mailadres, evenals telefoon- en evt. faxnummer van de administratieve
contactpersoon (Admin-C) voor het domein

6.2.4 in het geval dat de domeineigenaar een eigen naamserver gebruikt, IP-adressen van
de primaire en secundaire naamserver met inbegrip van de naam van deze servers. 6.3 Indien
de gegevens, die op grond van de desbetreffende registratievoorwaarden dienen te worden verstrekt,
onjuist blijken te zijn, kan My ICT Solutions V.O.F. het domein laten verwijderen.

6.4 Voor zover de klant geen domeineigenaar is en/of persoonsgebonden gegevens van derden,
in het bijzonder ook die van de Admin-C of technische contactpersonen, doorgeeft, informeert
hij deze derden over de doorgifte van hun persoonsgebonden gegevens en vraagt hij hen om
instemming voor het verzamelen, gebruiken, doorgeven en openbaar maken van de gegevens ten
behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

6.5 De klant verplicht zich toegewezen passwords onmiddellijk te wijzigen. Hij draagt de
verantwoordelijkheid voor de keuze van veilige passwords en het gebruik daarvan. De klant
beheert zijn passwords en andere toegangsgegevens zorgvuldig en houdt deze geheim. Hij is
verplicht ook voor diensten te betalen, die derden via zijn toegangsgegevens en passwords
gebruiken of bestellen, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.

6.6 De klant is verplicht zijn systemen en programma’s zo in te richten, dat noch de veiligheid,
noch de integriteit noch de beschikbaarheid van systemen, netten en gegevens van My ICT Solutions
V.O.F. of derden hinder ondervinden.

6.7 Bij bepaalde servers heeft de klant alleen adminiMy ICT Solutions V.O.F. rrechten. My
ICT Solutions V.O.F. kan deze servers niet beheren. De klant dient derhalve beveiligingssoftware
te installeren, zich regelmatig over bekend wordende veiligheidslekken te informeren en bekende
veiligheidslekken te dichten. De installatie van onderhoudsprogramma’s of andere programma’s
die My ICT Solutions V.O.F. ter beschikking stelt of aanbeveelt, ontslaat de klant niet van
deze verplichting.

6.8 De klant maakt back-ups van alle gegevens. Indien herstel van de gegevens op de systemen
van My ICT Solutions V.O.F. noodzakelijk is, zal de klant de desbetreffende data nogmaals
kosteloos overdragen op de server van My ICT Solutions V.O.F. .

6.9 De klant zorgt ervoor, dat zijn domein(en) en inhoud geen inbreuk maken op wettelijke
voorschriften of rechten van derden.

6.10 De klant verplicht zich voorts, geen domeinen of inhoud toegankelijk te maken, die
van extremistische (in het bijzonder rechts-extremistische) aard zijn of pornografische,
commercieel erotische, gewelddadige, geweld verheerlijkende, racistische, discriminerende,
opruiende of voor minderjarigen schadelijke inhoud weergeven, noch domeinen of inhoud die
oproepen tot het plegen van strafbare feiten of handleidingen daartoe vormen. Dit geldt ook
indien dergelijke inhoud door middel van hyperlinks of andere verbindingen, die de klant
op Websites van derden plaatst, toegankelijk wordt gemaakt.

6.11 Het gebruik van de My ICT Solutions V.O.F. diensten voor de verspreiding van schadelijke
programma’s of oneigenlijk gebruik door botnets, voor de verzending van spamberichten of
voor phishing, voor schendingen van merk- en auteursrechten, dan wel piraterij, voor frauduleuze
of misleidende praktijken, productvervalsing of enige andere gedraging waardoor het toepasselijk
recht wordt geschonden, is verboden.

(7) Rechtsgevolgen bij schendingen en bedreigingen

7.1. My ICT Solutions V.O.F. kan diensten blokkeren, als systemen niet functioneren of reageren
zoals zij dit onder normale omstandigheden doen en daardoor de veiligheid, de integriteit
of de beschikbaarheid van systemen, netten en gegevens van My ICT Solutions V.O.F. of derden
in de zin van paragraaf 6.6 worden gestoord. Dit geldt ook dan, als My ICT Solutions V.O.F.
op grond van objectieve aanwijzingen het vermoeden heeft van een dergelijke storing. Voor
alle duidelijkheid wordt vermeld, dat deze regeling ook geldt voor zogenaamde Denial of Service
aanvallen (hierna te noemen DoS-aanvallen), die de klant via zijn server uitvoert of waarvoor
de server van de klant door derden wordt gebruikt. Bij een opzettelijk handelen van de klant
kan My ICT Solutions V.O.F. de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn
beëindigen.

7.2 Indien een server herhaaldelijk het doel is van DoS-aanvallen en een herhaling te verwachten
is, kan My ICT Solutions V.O.F. de overeenkomst na een waarschuwing onmiddellijk zonder opzegtermijn
beëindigen, als er voor My ICT Solutions V.O.F. geen redelijkerwijs van haar te verlangen
mogelijkheid bestaat, een einde te maken aan de te verwachten toekomstige DoS-aanvallen of
de uitwerking daarvan op andere systemen.

7.3 . Indien derden aannemelijk maken, dat inhoud of domeinen inbreuk maken op hun rechten,
of als het op grond van objectieve aanwijzingen als waarschijnlijk kan worden aangenomen,
dat rechtsregels worden geschonden door domeinen of inhoud, kan My ICT Solutions V.O.F. de
inhoud blokkeren zolang de schending of het geschil met de derde over de schending voortduurt.

7.4 Indien de eventuele schending door een domein geschiedt , kan My ICT Solutions V.O.F.
ook maatregelen treffen die het domein onbereikbaar maken. In gevallen, waarin de schending
door een domein op grond van objectieve aanwijzingen vast lijkt te staan, kan My ICT Solutions
V.O.F. de overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

7.5 Bij het aanbieden en weergeven van inhoud als bedoeld in paragraaf 6.10 kan My ICT Solutions
V.O.F. in plaats van enkel een blokkering uit te voeren, ook een onmiddellijke opzegging
zonder opzegtermijn uitspreken.

7.6 Indien de klant handelt in strijd met een verbod zoals opgenomen in paragraaf 6.11,
kan My ICT Solutions V.O.F. de diensten blokkeren.

7.7 My ICT Solutions V.O.F. kan op grond van objectieve criteria de aan haar klanten gerichte
e-mails weigeren, als zij gegronde redenen heeft om aan te nemen, dat een e-mail schadelijke
software bevat, de afzenderinformatie onjuist of verborgen is of het gaat om ongevraagde
of verborgen commerciële communicatie.

7.8 My ICT Solutions V.O.F. ’s recht op betaling blijft voortbestaan, zolang om vorenstaande
redenen een dienst is geblokkeerd.

7.9 Bovendien kan My ICT Solutions V.O.F. bij verwijtbare schendingen van de verplichtingen
op grond van paragraaf 6 een vast bedrag aan schadevergoeding van € 50,00 van de klant verlangen.
Partijen behouden het recht een lagere of hogere schade aan te tonen.

7.10 De domeineigenaar vrijwaart My ICT Solutions V.O.F. , de registrar, het register en
de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), evenals hun wettelijke vertegenwoordigers,
medewerkers, agenten en overige met hen gelieerde personen, van vergoedingsaanspraken vorderingen
van derden tot schadevergoeding van, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit de registratie
van het domein. Deze verplichting blijft voortbestaan na afloop van de registratieovereenkomst.

(8) E-Mail

My ICT Solutions V.O.F. behoudt zich ten aanzien van e-mails het recht voor, de omvang van in-
en uitgaande berichten te beperken, voor zover dit in redelijkheid voor klanten acceptabel
is.

(9) Vrijwaring

De klant vergoedt aan My ICT Solutions V.O.F. alle schade, die uit schending van de vorenstaande
regelingen ontstaat, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. De schadevergoeding
omvat ook de redelijke kosten voor een noodzakelijk te voeren verweer in een procedure. My
ICT Solutions V.O.F. informeert de klant onmiddellijk, indien zij zelf of een derde dergelijke
aanspraken geldend maakt en geeft de klant de gelegenheid hierop inhoudelijk te reageren.

(10) Aansprakelijkheid van My ICT Solutions V.O.F.

10.1 My ICT Solutions V.O.F. kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval
van bewezen opzet en grove nalatigheid van My ICT Solutions V.O.F. of één van haar werknemenrs
dan wel in opdrachtwerkende personen. De schade dient in dit geval plaats te hebben gehad
gedurende de looptijd van het contract tussen My ICT solutions V.O.F. en de contractgever.

10.2 Inloop schade, is schade die veroorzaakt is door een partij die voor het onderhavige contract
tussen My ICT solutions V.O.F. en contractgever voor de contractgever diensten verrichtte,
is uitdrukkelijk uitgesloten van enige aansprakelijkheid van My ICT Solutions V.O.F.

10.3 Uitloopschade, is schade die geclaimd wordt door contractgever nadat het contract tussen
My ICT solutions V.O.F. en contractgever vervallen is, kan tot maximaal 3 maanden na de vervaldag
van het onderhavige contract geclaimd worden bij My ICT Solutions V.O.F..

10.4 Vorm van de schademelding; de schade melding behoeft in alle gevallen de schriftelijke vorm,
aangetekend per post naar het als dan geldende adres van My ICT solutions V.O.F.. De schade
dient onverwijld gemeld te worden na ontdekking hiervan door de contractgever aan My ICT
Solutions V.O.F..

10.5 Contractgever heeft in geval er schade optreedt deze naar al haar kunnen te beperken.

10.6 De schademelding dient te bevatten;, de hoogte van de schade , wanneer de schade is opgetreden,
motivering van de schade door de contractgever

 

(11) Looptijd van de overeenkomst, opzegging

11.1 Voor zover uit het concrete aanbod niet anders blijkt, wordt de overeenkomst steeds automatisch
met de eerste looptijd van de overeenkomst verlengd, zolang hij niet door een van beide partijen
met een termijn van een maand tegen het einde van de desbetreffende looptijd wordt opgezegd.
Indien de eerste looptijd van de overeenkomst langer is dan een jaar, wordt de overeenkomst
daarna telkens met een jaar verlengd.

11.2 Indien de klant bij een opzegging niet tevens de verwijdering van een domein in opdracht
geeft, kan My ICT Solutions V.O.F. het domein na de beëindiging van de overeenkomst en na
afloop van een redelijke termijn aan de verantwoordelijke toewijzingsinstantie teruggeven.
My ICT Solutions V.O.F. wijst er hierbij op, dat in dit geval een vergoedingsplicht van de
klant jegens de toewijzingsinstantie kan blijven bestaan.

11.3 Alternatief kan My ICT Solutions V.O.F. het domein na afloop van een redelijke termijn
ook laten verwijderen.

11.4 Indien My ICT Solutions V.O.F. een overeenkomst op gerechtvaardigde gronden beëindigt,
vanwege betalingsverzuim of om gewichtige redenen, kan My ICT Solutions V.O.F. na een redelijke
termijn tot verwijdering van het desbetreffende domein overgaan, voor zover de klant geen
andere aanwijzing heeft gegeven.

11.5 Mondelingen/Contractuele overeenkomsten met My ICT Solutions V.O.F. die voor bepaalde
of onbepaalde tijd zijn afgesproken dienen schriftelijk minstens 2 weken voor het beginnen
van een nieuwe facturatie maand te worden opgezegd aan My ICT Solutions V.O.F.. Na acceptatie
van My ICT Solutions V.O.F. zal het contract dat geldig is voor onbepaalde tijd per ingang
van de eerst volgende maand worden beëindigt zodra de laatste factuur is betaald. Voor contract
met een bepaalde tijd zal het volledige aantal maanden wat nog resterend is moeten worden
betaald. Indien dit voldaan is zal de mondelingen/contractuele overkomst worden beëindigt.

 

(12) Schade afwikkeling

12.1 ingeval van schade melding conform artikel 10.4 zal My ICT solutions V.O.F. de ontvangst
hiervan binnen 10 dagen na ontvangst deze bevestigen per aangetekende post aan eiser.

 

12.2 Voor het beantwoorden in eerste instantie van de onderhavige correspondentie neemt My ICT
solutions V.O.F. een termijn van 6 (zes) weken na ontvangst van het aangetekende schrijven
van de eiser.

 

(13) Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen
de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de
sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (My ICT
Solutions V.O.F., Flightforum 40, 5657 DB, Eindhoven, Nederland, Telefoon: +31407983018)
via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen
van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde
modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn
na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht
te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave
van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de
dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons
(My ICT Solutions V.O.F., Flightforum 40, 5657 DB Eindhoven, Nederland, Telefoon:
+31407983018) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail)
op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken
van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om
de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening
van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De directe
kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is
van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en
het werking van de goederen vast te stellen.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn,
betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis
heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige
uitvoering van de overeenkomst.

Modelformulier voor herroeping

• Aan My ICT Solutions V.O.F., Flightforum 40, 5657 DB Eindhoven, Nederland, Telefoon:
+31407983018:

• Ik/Wij deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

• Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ________________________________________

• Naam/Namen consument(en): _______________________________________________

• Adres consument(en): ______________________________________________________ • Handtekening
van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

_______________________________

• Datum: _______________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Einde van de herroepingsbepaling Het hierboven beschreven herroepingsrecht geldt niet indien
de rechtshandeling aan uw zakelijke of beroepsmatige activiteiten kan worden toegeschreven.
(13) Bevoegd gerecht, toepasselijk recht, geschillenbeslechting 13.1 De competente rechtbank
te ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiend
uit of verband houdend met deze overeenkomst, voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijk
rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is. Op alle aanspraken van welke aard dan ook,
die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst ontstaan, is het recht van het koninkrijk
der Nederlanden van toepassing met uitsluiting van het uniforme VN-kooprecht (CISG).

13.2 Online geschillenbeslechting volgens Art. 14, lid 1 ODR-VO: De Europese Commissie stelt
een platform voor online geschillenbeslechting beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij wijzen erop dat wij niet deelnemen aan een procedure voor geschillenbeslechting.

Download de algemene voorwaarden als PDF