Service Level Overeenkomst

Kom meer te weten over wat u wel mag en kan binnen ons netwerk.

Bewerkersovereenkomst van My ICT Solutions Versie 1.0 Maart 2018

Inhoudsopgave

1. Introductie
2. Doeleinden van verwerking
3. Verplichtingen van bewerkersovereenkomst
4. Doorgifte van persoonsgegevens
5. Garanties
6. Beveiligingssoftware
7. Meldplicht datalek
8. Verzoeken van betrokkenen
9. Intellectueel eigendomsvoorbehoud
10. Vrijwaringen
11. Geheimhouding
12. aansprakelijkheid
13. Duur, verlenging en opzegging
14. Wijzigen van de overeenkomstig
15. Rechtskeuze
16. Slotbepalingen

1. Introductie

De ondergetekenden: [Opdrachtgever] gevestigd te [Plaats] aan de [Straatnaam] in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Rechtspersoon] hierna te noemen 'Opdrachtgever'; en My ICT Solutions gevestigd te Eindhoven aan de Torenallee 20 in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.L.Clasener hierna te noemen 'Dienstverlener'; Partijen komen onderstaand overeen over de verwerking van persoonsgegevens.


2. Doeleinden van verwerking

Bewerker zal de persoonsgegevens verwerken voor zover nodig voor de tussen partijen gesloten overeenkomsten. De toegestane verwerkingen zoals omschreven in de Overeenkomst zullen door medewerkers van Dienstverlener worden uitgevoerd binnen geautoriseerde omgevingen.


3. Verplichtingen van bewerker

Ten aanzien van de verwerkingen zal Dienstverlener zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dienstverlener mag in het kader van Bewerkersovereenkomst gebruik maken van een derde, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. De Dienstverlener is verantwoordelijk voor het gedrag van deze derde. Dienstverlener zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Dienstverlener op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bewerkersovereenkomst zijn genoemd.


4. Doorgifte van persoonsgegevens

Dienstverlener mag de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte.


5. Garanties

Opdrachtgever staat ervoor in dat voor de verwerking door Dienstverlener een adequate wettelijke grondslag aanwezig is. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.


6. Beveiligingssoftware

De bewerker legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.


7. Meldplicht datalek

Indien ondanks de beveiligingsmaatregelen een ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, rust de bewijslast bij de Opdrachtgever dat Dienstverlener niet adequaat heeft gehandeld. Meldplicht datalek Indien een derde een beveiligingsmaatregel van Opdrachtgever of Dienstverlener weet te omzeilen of uit te schakelen en daarmee toegang verkrijgt tot beveiligde persoonsgegevens, zal Dienstverlener dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 36 uur melden aan Opdrachtgever en indien nodig aan de daartoe aangewezen instanties.


8. Verzoeken van betrokkenen

In het geval dat een betrokkene een verzoek omtrent inzage, correctie of verwijdering richt aan Dienstverlener, zal Dienstverlener het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en zal opdrachtgever het verzoek verder afhandelen. Dienstverlener mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Dienstverlener is ook gemachtigd een inzage of correctie zelfstandig te verwerken, mits Opdrachtgever wordt geïnformeerd over het verzoek en de afhandeling.


9. Intellectueel eigendom

De persoonsgegevens zijn en blijven eigendom van de Opdrachtgever. Dienstverlener ontvangt slechts een beperkt gebruiksrecht voor zover nodig om de overeengekomen verwerkingen te kunnen doen.


10. Vrijwaringen

De Dienstverlener vrijwaart de Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, toezichthouders daaronder mede begrepen, die uitsluitend gebaseerd zijn op handelen of nalaten van de Dienstverlener of zijn hulppersonen. Voor al het overige vrijwaart de Opdrachtgever de Dienstverlener.


11. Geheimhouding

Dienstverlener zal geen kennis nemen van middels de Dienst verzonden of opgeslagen informatie, tenzij het gaat om publiek beschikbare informatie, de kennisneming expliciet overeengekomen is, de kennisneming onvermijdelijk of noodzakelijk is voor het verbeteren van de werking van de Dienst of Dienstverlener daar krachtens bevoegd gegeven bevel toe verplicht is. In zulke gevallen zal Dienstverlener zich inspannen de kennisneming tot een minimum te beperken en zal zij geheimhouding betrachten omtrent hetgeen waarvan kennis genomen is. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden. De inhoud van deze overeenkomst zal door beide partijen strikt vertrouwelijk worden behandeld.


12. Aansprakelijkheid

Voor de aanvaarde overeenkomst heeft Dienstverlener een inspanningsverplichting. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen dat in deze bepaling is geregeld. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Dienstverlener is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever strekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


13. Duur, verlenging en opzegging

Deze bewerkersovereenkomst loopt voor zolang als er een overeenkomst van kracht is en kan niet los van deze overeenkomst(en) worden opgezegd.


14. Wijzigen van de overeenkomst

Dienstverlener mag de overeenkomst op ieder moment wijzigen. Wijzigingen zullen uiterlijk zestig dagen voor inwerkingtreding worden medegedeeld. Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst opzeggen uiterlijk tot dertig dagen voordat de voorwaarden in werking zijn getreden. Gebruik van de dienst na deze periode zal worden opgevat als akkoord op de gewijzigde voorwaarden. Daarnaast kan deze overeenkomst worden gewijzigd middels een schriftelijk stuk ondertekend door beide partijen.


15. Rechtskeuze

Op alle overeenkomsten tussen Dienstverlener en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van Dienstverlener. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de mediation. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant


16. Slotbepalingen

Deze overeenkomst vervangt alle eerdere afspraken tussen partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, ongeacht of die schriftelijk dan wel mondeling tot stand zijn gekomen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Dienstverlener en deze overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze overeenkomst. Dienstverlener en Opdrachtgever verklaren hierbij zich te binden aan de afspraken zoals hierboven gedefinieerd en kennis te hebben genomen van de beperkingen en aansprakelijkheden.Download de bewerkersovereenkomst als PDF